Sekretar - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Organizacija


Sekretar Crvenog krsta Čačak obavlja sledeće zadatke:


• odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
• podnosi izveštaje o aktivnostima između sednica organa;
• predlaže finansijski plan i podnosi izveštaj o njegovoj realizaciji;
• naredbodavac je za izvršenje Finansijskog plana i odgovoran je za zakonito materijalno i finansijsko poslovanje Crvenog krsta Čačak;
• stara se o finansijskim i materijalnim sredstvima za rad;
• naredbodavac je za raspolaganje sredstvima do visine utvrđene odlukom Upravnog odbora;
• predlaže donošenje programa rada,odluka i drugim iopštih i pojedinačnih akata;
• u skladu sa Zakonom o radu donosi akt o Sistematizaciji poslova,potpisuje Pojedinačni kolektivni ugovor ili donosi Pravilnik o radu;
• donosi pojedinačna akta iz radnog odnosa;
• donosi normativna akta u skladu sa zakonom i druga akta kojima se regulišu unutrašnja pitanja funkcionisanja organizacije;
• zastupa Crveni krst Čačka u pravno-finansijskim poslovima sa trećim licima;
• sarađuje sa nadležnim organima u izvršavanju javnih i drugih ovlašćenja;
• organizuje i rukovodi radom sekretarijata;
• obavlja i ostale zadatke koji proizilaze iz programa rada Crvenog krsta Čačak.

Za svoj rad, Sekretar odgovara Upravnom odboru.

Sekretar može biti razrešen dužnosti i pre isteka mandata, ako Upravni odbor utvrdi da funkciju Sekretara ne vrši u skladu sa Zakonom, Statutom, Misijom i Osnovnim principima Crvenog krsta ili bude postavljen ili izabran na funkciju nespojivu sa mandatom Crvenog krsta, kao i ako narušava ugled i nanosi štetu Crvenom krstu.

Sekretar može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata i u slučaju da neuspešno izvršava utvrđene zadatke ili zloupotrebi svoja ovlašćenja.

Pod narušavanjem ugleda i nanošenje štete organizaciji Crvenog krsta podrazumeva se:

• delovanje kojim se omalovažavaju Misija i Osnovni principi Međunarodnog pokreta;
• uživanje opojnih droga i alkoholizam;
• nasilničko ponašanje;
• učešće u akcijama ili aktivnostima ili promocija ideja i stavova koji su u suprotnosti sa Misijom i Osnovnim principima;
• bude kažnjen za krivična dela utvrđena pravosnažnom sudskom presudom ili bude pokrenuta istraga za krivična dela za koja je propisana bezuslovna kazna zatvora i na taj način nedvosmisleno doprineo narušavanju ugleda Crvenog krsta nanoseći mu štetu;
• učešće u poslovima vezanim za: hazardne igre, trgovinu naoružanjem, poslove u čijem se obavljanju na bilo koji način primenjuje nacionalni, verski, rasni, etički i slični kriterijumi, poslovi čuvarske i nadžorničke službe u kazneno-popravnim ustanovama, poslove koji zahtevaju primenu sile, kao i poslove koji se mogu smatrati nehumanim, nemoralnim ili nedopuštenim po zakonu;
• neracionalno   i   nezakonito   trošenje   finansijskih   sredstava   organizacije Crvenog krsta Čačak;
• netačno prikazivanje podataka o ispunjavanju uslova za imenovanje za
• sekretar;
• druga pitanja u suprotnosti sa zakonom, a sa kojim Upravni odbor nije bio
• upoznat prilikom imenovanja sekretara;
• Sekretar, takođe, može da bude razrešen na zahtev višeg Upravnog odbora koji je dao saglasnost za imenovanje ili na zahtev Upravnog odbora Crvenog krsta Srbije u slučaju da upravni odbor koji je dao saglasnost ne zatraži njegovo razrešenje.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni