Skupština - CRVENI KRST ČAČAK Zvanična prezentacija

...
Idi na sadržaj

Glavni meni

Organizacija


Skupština je najviši organ Crvenog krsta Čačak. Radom skupštine rukovodi Predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti Potpredsednik.


U radu Skupštine mogu da učestvuju i članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, komisija, sekretar, počasni članovi i donatori po pozivu. Pravo da glasaju imaju samo članovi Skupštine.

Nadležnosti skupštine su:

• donosi Statut;
• donosi Poslovnik o radu Skupštine;
• donosi odluku i program izbornih aktivnosti;
• bira Predsednika i Potpredsednika organizacije;
• donosi planove, programe i plan akcije;
• bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;
• bira predstavnike u organe viših nivoa organizovanja;
• razmatra i usvaja Izveštaje o radu Upravnog odbora;
• razmatra i usvaja Izveštaje Nadzornog odbora;
• razmatra finansijski plan i završni račun;
• donosi Odluku o promeni vlasništva nepokretne imovine;

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni meni